Civilizációs veszélyeztetettség

A veszély lehetséges forrásai

Ipartelepek: veszélyes anyagokat használnak, dolgoznak fel és tárolnak,

 • Szállítás: veszélyes anyagszállítást közúton az ADR, vasúton a RID, belvízen az ADN, levegőben ICAO szabályozza.
 • Mezőgazdaság: nagy mennyiségben fordul elő műtrágya és növény védőszer, melynek tűz esetén bomlás termékei mérgezőek.
 • Élelmiszeripar: hűtéshez ammóniát használnak, mely mérgező és maró.
 • Sport és szabadidő létesítmények: ammónián kívül klórt is használnak, fertőtlenítésre.
 • Háztartási kiszolgáló rendszerek: nagyobb méretű propánbután tartályok, jelentősebb tüzet, robbanást okozhatnak. A műanyagok egy részéből égésük során mérgező gázok szabadulnak fel.
 • Terrorakciók: pl. szarin alkalmazása a Tokiói földalattiban 1995.

Veszélyes anyagok hatásai

Mechanikai hatások: a robbanás lökéshulláma az épületekben károsodást és a személyeknél sérüléseket okozhatnak

 • Tűz, hősugárzás és hideg hatása: az anyagok egy része tűzveszélyes, melyek égése égési sérüléseket okozhatnak és más anyagokat is meggyújthatnak. A cseppfolyós- és mélyhűtött cseppfolyós gázok fagyási sérülést, a mélyhűtött cseppfolyós gázok légszomj érzése nélkül fulladást okozhatnak.
 • Mérgező, maró hatású anyaggal szennyezett levegő belégzése: a kiszabadult anyag a levegőben jelentős távolságra is eljuthat. Belégzése egészség károsodást, halált okozhat.
 • Szennyezett étel lenyelése esetén, a nyálkahártyán keresztül okozhat mérgezést.
 • Személyek ruházatának, tárgyainak, bőrfelületének, környezetének szennyeződése útján is válhat ki megbetegedést Egyes veszélyes anyagok bőrön keresztül is felszívódhatnak,

A Dunai Finomító tevékenységét a BS EN ISO 9002: 1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszernek és a BS-EN ISO 14001: 1996. szabvány szerinti környezetvédelmi irányítási rendszernek megfelelően végzi.

A MOL Rt. DF üzemi területén belül több, veszélyes anyagot felhasználó üzem működik. A vállalat nyugatról a Budapest-Pécs vasútvonal, keletről a Duna vonala, északról Százhalombatta város, Délről Ercsi város által határolt fennsíkon települt, Budapesttől délre mintegy 30 km távolságra. Az üzem és Százhalombatta lakóházai közötti határtávolság 1600 m, Ercsi felé a távolság kb. 500 m.

A Dunai Finomító az ország legnagyobb kőolajipari feldolgozó és tároló létesítménye.

Az üzemnek folyamatos üzemmódban működnek. A feldolgozásra kerülő nyersanyagok és keletkező termékek mindegyike tűz- és robbanásveszélyes, kisebb részük mérgező. Így környezetre is veszélyesek. Tároló létesítményeinek az anyagokat környezeti, vagy kisnyomáson és környezeti hőmérsékleten tároljuk.

Termékcsoport

Termék

Motorhajtó anyagok

Motorbenzinek, ólommentes motorbenzinek, gázolaj

Energetikai termékek

Fűtőolajok, tüzelőolaj

Egyéb (vegyi) anyagok

Metil-tercil-butil-éter,-kén

A Finomító anyagáramainak és üzemeinek veszélyessége megfelelően biztonságos létesítést indokolt. Ezen biztonsági követelményeket a telepítés, az alkalmazott technológia, a személyzet és biztonsági berendezések, végső esetben a veszélyelhárítás biztosítja. A megelőzés területén fontos szerepet kap a kiépített monitoring rendszer. A Finomítót a sűrűn lakott településtől több kilométer távolságra a jellemző szélirány figyelembevételével, attól délre telepítették. A belső elrendezésnél is fontos szerepet kaptak a telepítés adta biztonsági előnyök az áttekinthető elrendezés, a megfelelő távolságok, a nagyobb veszélyességű anyagok elkülönítése. A telepítés megvalósított módja nagyrészt kizárja a veszély átterjedését a szomszédos létesítményekre.

Az alkalmazott technológiai berendezések megfelelnek a legnagyobb veszélyt jelentő tűz- és robbanás veszélyességi követelményeknek. A lezajló folyamatokról elegendő mennyiségű információt gyűjtünk a vezérlő központokban, ahonnan a kívánt technológiai paraméterek nagy része is távvezérléssel állítható be. A kívánt változások egy részét kézi beállítással, illetve a vezérlés hibája esetén az összest ily módon lehet elvégezni. A Finomító működését biztosító legfontosabb energiaellátó rendszer kettős megtáplálású, a villamos energiát az országos hálózatból, illetve a Dunamenti Hőerőműből is vételezhetik. A berendezéseket rendszeres műszeres ellenőrző vizsgálatnak vetik alá, mely alapján végzik a tervszerű megelőző karbantartásokat.

Az üzemeltető személyzetet a szakmai, egészségügyi alkalmasság követelményei szerint választjuk ki és a munkakörnek megfelelő szakmai és munkavédelmi ismeretekből a betanulás után vizsgáztatjuk. A biztonságtechnikai ismeretekből letett sikeres vizsga az önálló munkavégzés feltétele. A biztonságtechnikai ismereteit az üzemeltető és a biztonságra kiható tevékenységet végző személyzet oktatásokon és gyakorlatokon folyamatosan szinten tartja és korszerűsítési, valamint ezek elsajátításáról időszakonként vizsgát tesz. A különféle veszélyes tevékenységet, a veszélyelhárítást végző munkavállalók alkalmasságát pszichológiai vizsgálattal ellenőrizzük.

A megelőző intézkedések ellenére bekövetkező veszélyhelyzet korai jelzésére a Finomító egész területén célszerű telepítésben a legnagyobb veszély jelzésére többszáz telepített gázérzékelőt és jelzőt helyeztek el, melyek közvetlenül a vezérlőkbe jelzik a veszélyt. A tűz jelzésére tűzjelző rendszer és az általános célú kommunikációs rendszer szolgál. A jelzés a tűzoltósághoz érkezik, amely a mi esetünkben a FER TV. A százhalombattai nagyüzemek által közösen létrehozott hivatásos szervezet jól felszerelt és kiképzett állománnyal önmagában, illetve szükség esetén a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal és a létesítményi nem hivatásos tűzoltókkal, és a felkészített polgári védelmi alegységekkel együtt képes az un. mértékadó tűz oltására. A veszélyt a leírtakon túlmenően még egyéb rendszerek (hőérzékelők, füstérzékelők, stb) is érzékelik, a beavatkozást pedig automatikusan, illetve félautomatikusan üzembelépő rendszerek(gőzfüggöny, széndioxid elárasztók) is lehetővé teszik. A vészhelyzeti teendőket az üzemi személyzet a veszély elhárítására hivatott szervezetekkel együtt évente feltételezett vészhelyzetben gyakorolja.

Az ismertetett technikai, személyi és szervezési feltételek mellett. A veszélyes helyzet bekövetkezése kis valószínűségre szorítható, a mégis bekövetkező vészhelyzet pedig bizonyosan felszámolható.

Gáztároló és töltő

Veszélyeztető hatás lehet a baleset következtében kiáramlott gázfelhő, annak mérgező hatása, berobbanása, a berobbanás következményeképpen, hőterhelés és a léglökéshullán.

A gázfelhő és a robbanás következményei közvetlenül veszélyeztetik a város lakótelepi, dunafüredi és az úrbáriumi részét. Az égéstermékek által okozott szennyeződés az egész települést szennyezhetik. Egy esetleges robbanás esetén, a város szélén húzódó kiserdő is igyulladhat, mely tovább nehezíti a beavatkozást. Veszélyforrásként jelentkezhet még a robbanás következményeként a repeszhatás, mely komoly sérüléseket okozhat mind a lakosokban, mind az ingatlanokban.

Tartálypark tárolótér:

Mind a finomító, mind a város és a finomító között elhelyezkedő tartályok veszélyeztetik a települést az égéstermékek szennyező hatásával, valamint egy esetlegesen bekövetkezett robbanás esetén a léglökéshullámmal, repeszhatással. További gondot jelent kivetődés esetén a környezetének begyulladása / lovarda, kiserdő /, melynek kezelése komoly feladatot jelent. Amennyiben az égéstermékek a 6 számú főút, és a Budapest – Pécs vasútvonal felé terül, számítani kell a vasúti szerelvények és a gépjárművek feltorlódására. Kerülő út, és tszállási lehetőség biztosítását kell megszervezni.

HF Alkiláló üzem

A hidrogén fluorid a finomító területén előforduló legerősebb mérgező hatású anyag. Szabadba kerülése esetén a településre nézve komoly mérgező hatása van, mely főleg a mélyebben fekvő részeket fenyegeti.

Vákuum desztillációs üzemek

A feldolgozás során nagy mennyiségű szénhidrogén van jelen magas hőfokon és nyomáson. Robbanás estén a repeszhatás és a léglökéshullám jelent veszély a városra.

Ammónia

Mérgező hatása jelent veszélyt a Dunai Finomító vasútállomására és a Hága szállóra. A fent felsorolt veszélyforrások egyenként is potenciálisan veszélyeztetik városunkat, egy esetlegesen kialakult dominó hatás következményei nem kiszámítathatók.

A Dunamenti Erőmű RT. területén tárolt anyagok közül veszélyforrást jelenthet:

 • gázturbina fűtőolaj,
 • a turbinákhoz kiépített gázvezeték
 • hidrogén állomás tartályaiban tárolt hidrogén,
 • olajállomáson a nehéz-fűtőolaj,
 • kondenz- hűtővíz szennyezettség esetén a felszíni vizet veszélyeztetheti

Ezeknek a veszélyforrásoknak közvetlen hatása nincs a településen élőkre. A tartálypark közvetett veszélyeztetettsége fennállhat. A Dunai Finomító az ország legnagyobb kőolajipari feldolgozó és tároló létesítménye.

A DE Rt. erőmű földgáz, nehéz és könnyű fűtőolaj felhasználásával üzemel. Üzemzavar esetén az égéstermékek mérgező hatásával, valamint az esetlegesen bekövetkező robbanás hő, léglökés és repeszhatásával kell számolni. A generátorok hűtéséhez hidrogént, kazánvizek lágyításához sósavat használnak. Ezen anyagok nincsenek nagy mennyiségben elen, hatásukkal üzemi szinten kell számolni

Az üzemek telepítésénél mindkét esetben figyelembe vették a területen uralkodó rendszeres széljárás, amely a szabadba kerülő tűz- és robbanásveszélyes, valamint mérgező anyagok felhígulása szempontjából kedvező. A terület Ercsi irányában sík, a többi irányban kisebb-nagyobb dombok találhatók, a Duna felé pedig lejtős. Kis kiterjedésű erdők, erdősávok és fasorok is találhatóak. Mindezek együttesen is befolyásolhatják a mérgező anyagok terjedésének irányát és sebességét. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén a veszélyeztetettség a város teljes területére is kiterjedhet.

Közúti szállítás

A 6-os főútvonal a várostól nyugatra 3,5 ; 1,4km-re található, mely a lakott részeket kevéssé veszélyezteti, a bekötőúton azonban a MOL Rt. DF-be történő veszélyesanyag-szállítás a város lakott területeit is érintheti. Baleset esetén ezen területen terelik el a forgalmat, mely komoly veszélyforrást jelent.

Veszélyesanyag-szállítás során bekövetkezett közúti balesetnél első teendő a rendőrség értesítése.

A rendőrség lezárja az érintett területet, szükség esetén értesíti a mentőket és a tűzoltóságot, illetve a vegyi elhárító szervezeteket: Finomító Erőmű Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés (a továbbiakban: FER TV), Vegyipari Riasztó és Információs Központ (a továbbiakban: VERIK) (2443 Százhalombatta, Pf. 50)

Tel.: 06-23-551-909

FER TV Központi Ügyelet (2443 Százhalombatta, Pf. 50)

Tel.: 06-23-552-105

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: PM KVI) Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport (a továbbiakban: VFCS) (1052 Budapest, Építész út 4-6.)

Tel.: 06-1-464 – 7013

Vasúti szállítás

A Budapest – Pécs vasútvonal 500 m távolságban halad el a város lakótelepétől, a MOL Töltőállomástól pedig csak az Olajmunkás út és a zajvédő fal választja el. A védőfal egy bekövetkezett baleset esetén némi védelmet jelent a szabadba került veszélyes anyagokkal szemben, azonban egy esetleges pályaelhagyásnál, vagy gáznemű anyag szabadba kerülésénél nem lehet számolni a védőképességével.

Vasúti szállítás során bekövetkezett baleset esetén a terület lezárását ugyancsak a rendőrség végzi. Tűz- és vegyi veszély esetén a kárelhárításban részt vesznek a tűzoltók, illetve: a MÁV Főirányító szolgálata ( Budapest, Kerepesi út 16.)

Tel: 06-1-314-1521

Vízi úton történő szállítás

A várostól keletre, észak-dél irányban folyik a Duna, mely jelentős nemzetközi vízi út. Vízi úton történő szállítás közben bekövetkezett balesetnél a kárelhárításban közreműködnek:

A területileg illetékes Budapesti Vízrendészeti Rendőrkapitányságot: a Budapesti Rendőrfőkapitányság (1052 Budapest, Teve u. 4-6) keresztül.

Tel.: 06-1-461-5100

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (1044 Budapest, Rákóczi út 41.)

Tel.: 06-1-477-3500

Ügyelet: 06-1-477-3501

A Rajna-Majna-Duna Segélyhívó Rendszer értesítése a PM KVI-n keresztül, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) ügyelete útján történik (1143 Budapest, Mogyoródi út 43.)

Tel.: 06-1-469-4349

Veszélyes hulladékok hatásai

Az üzemek által létrehozott veszélyes hulladékot a finomítóban telepített hulladékégetőben semmisítik meg, közúti szállítás nem számottevő, jelentősebb veszélyforrást nem jelent.

A térséget nagy mezőgazdaságilag művelt területek veszik körül, így száraz időszakban az esetlegesen kialakuló erdőtüzek veszélyeztethetik a lakókörnyezetet.

Energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása

A lakótelepek hőellátását távhő és vezetékes gáz szolgáltatja, melyek üzemzavara az ott élő lakosság életkörülményeit befolyásolja. A villamos energiahálózatban, valamint az ivóvízellátásban keletkezett zavarok szintén befolyásolják a település lakóinak életkörülményeit. A DE.RT.-ben bekövetkezett üzemzavar esetén a távhő és melegvíz szolgáltatásban gondok merülhetnek fel, mely kihatással lehet a lakótelepi lakásokra.

A természeti katasztrófák, terrorcselekmények, emberi mulasztások, tűzesetek másodlagosan veszélyeztethetik a biztonságos üzemeltetést, ezáltal veszélyforrásként kell számolni velük.

2. világháborúból visszamaradt robbanószerkezetek.

Jelentős veszély képvisel még a legkisebb darab is, mivel 50 éve a föld alatt vannak, a korrózió jelentős mértékben megrongálta a borításukat, gyújtószerkezetüket, melyek a legkisebb behatásra, megmozdításra is felrobbanhatnak. Nem szabad mozgatni őket, ha rátalálunk egy egy darabra, körbe kell keríteni, bejelenteni a rendőrség ügyeletére, Ők a további intézkedéseket megteszik. Városunk dunaparti része mentesítve lett ezen szerkezetektől, de sajnos bármikor találkozhatunk velük.

 
     
 

 

>>> A tájékoztató előző része
 
 
 
.
A következő alcimek alatt találhatja meg a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Százhalombattai székhelyű
Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztatóit:
 
- Előszó
- A katasztrófavédelem fogalma
- Ki irányítja a katasztrófavédelmet?
- Melyek a katasztrófavédelem feladatai?
- A lakosság felkészítése, tájékoztatása
 
CIVILIZÁCIÓS VESZÉLYEZTETETTSÉG
- A veszély lehetséges forrásai
- Veszélyes anyagok hatásai
- Közúti szállítás
- Vasúti szállítás
- Vízi úton történő szállítás
- Veszélyes hulladékok hatásai
- Energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása
- 2. Világháborúból visszamaradt robbanószerkezetek
 
TERMÉSZETES VESZÉLYEZTETETTSÉG
- árvíz
- belvíz
- Vízszennyezés élő vizekben, ivóvízkészletekben
- Rendkívüli időjárási körülmények
- Földrengés, földcsuszamlás
- Levegőszennyezés
 
MEGELŐZÉS
- Védelem négy fal között
 
A LAKOSSÁG RIASZTÁSA
- A SZIRÉNAJELEK
- A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
 

MIT KELL TENNI VESZÉLYES ANYAG BALESET ESETÉBEN?

- Személyi védelem a mérgező felhő áthaladása előtt
- Személyi védelem a vegyi baleset mérgező felhőjének áthaladása alatt
- Személyi védelem akkor, amikor a mérgező felhő áthaladt
- Természetes sugárzás
- Civilizációs hatások
- Védelmi intézkedések
- Védelmi intézkedések egy bekövetkezett sugárszennyeződés esetén
 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

- Védelem a sugárzás ellen
- Sugárzás mérőhálózat
- Információk veszélyhelyzetekre!
- Milyen veszélyhelyzetekre kell felkészülnünk a mindennapok során?
- Tartsunk mindig otthon 1 hétre való élelmiszert!
- Egy hét külső segítség nélkül?
- Célszerű tartalék élelmiszermennyiség egy személyre
- Kitelepítés-kimenekítés!
- Mit vigyünk magunkkal?
- Hol leszünk elhelyezve?
- Befogadás, de hogyan?
- Tűzveszély a lakásokban
- Megelőzési szabályok a háztartásban
- Gyermekeink védelmében
- Mit tegyünk, ha mégis tűz üt ki?
- Néhány szabály tűzoltáshoz
- Általános magatartási szabályok rendkívüli események bekövetkezésekor
 

INTÉZKEDÉSI SOR