Veszélyhelyzeti Irányítás (VIR)

A Veszélyhelyzeti Irányítás (védekezés és elhárítás) szervezetei

A Dunai Finomítónál a katasztrófa-helyzetek megelőzésére, illetve az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetek kezelésére különböző, de egymással szorosan együttműködő (a jogszabályi előírásoknak megfelelő) szervezetek lettek létrehozva, melyek hatékony működési, illetve irányítási infrastruktúrával rendelkeznek.

Finomítás Diszpécser Szolgálat (továbbiakban FDSZ)

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor az adott létesítmény (üzem) helyszínen tartózkodó vezetője (műszakvezető, üzemvezető) értesíti FDSz-t, megadva minden olyan információt, amelyek a további intézkedéshez elengedhetetlenül szükségesek. (Mi történt? Emberélet van-e veszélyben? Milyen további veszélyhelyzet állhat elő? Milyen segítségre, vagy további intézkedésre van szükség? Stb.).

FDSz a Riasztási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően elvégzi a továbbriasztásokat, illetve megteszi a további, veszélyelhárításhoz szükséges intézkedéseket.

FDSZ a nap 24 órájába folyamatosan működik. A rendkívüli esemény súlyosságától, jellegétől függően – a veszélyhelyzet idejére - az állandó diszpécser-létszám további 2 fővel a polgári védelmi állományból megerősíthető.

FDSz elérhető telephelyen belül trönkölt rádión, saját csatornán, vagy telefonon:

Olajos vonalról: 12511, vagy 12522; MATÁV:06-23-552511, vagy 06-23-552522.

Mentési Törzs

Rendkívüli helyzetben a Finomítás vezetője által irányított, a funkcionális- és operatív szervezetek vezetőiből álló testület, amely a védelem hatékony irányítását, feltételeinek biztosítását koordinálja. Elhelyezésére a Központi Diszpécser Szolgálat melletti havária-szoba szolgál. (A Mentési törzs folyamatos URH kapcsolatban van az Operatív irányító törzzsel, az Energiaszolgáltató szervezettel, FerBisz Kft.-vel, a Logisztika diszpécserszolgálattal, és a termelésvezetőkkel.)

A havária-szobából üzemeltethető a riasztórendszer, kihangosító rendszer, illetve az Ercsiben és Százhalombattán kiépített hangtornyok.

Tűzoltóság

A Dunai Finomító operatív tűzvédelmét (az EBK-M szervezet preventív tevékenysége mellett) elsősorban a FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés biztosítja, melynek vezetése a Tűzoltó laktanya épületében található. A szervezet a tűzvédelmi feladatok ellátásán túlmenően folyamatos, 24 órás orvosi ügyeletet, elsősegélynyújtó szolgálatot tart fenn.

A tűzoltó-állomány, valamint a technikai eszközök túlnyomó része a Finomító területén található tűzoltó-laktanyában került elhelyezésre. A laktanyában Híradó központ van kialakítva, melyben 24 órás szolgálat működik. A hírforgalmazás az önkormányzati Tűzoltósággal. A híradó ügyeletes közvetlen telefon- és rádiókapcsolatban van FDSZ-el.

A laktanya északi szárnyában van elhelyezve Érd város önkormányzati Tűzoltósága is. Indokolt esetben a FER Tűzoltóság kiegészül a nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltókkal, valamint a szükséges pv. szak-alegységekkel.

Tűz esetén FER Tűzoltóság az alábbiak szerint értesítendő:

 • a tűz közvetlen közeléből gyengeáramú tűzjelző segítségével;
 • telefonon olajos vonalról: 12105; MATÁV: 06-23-552105.
 • Elsősegélynyújtók értesíthetők: olajos vonalról: 13414; MATÁV: 06-23-553414.

Foglalkozás-egészségügyi intézmény (Pán-Med Bt.)

Nappalos műszak idején (07.00-15.00-ig) történt balesetnél a FER TV eü. szolgálatát szükség esetén kiegészíti a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szervezet,. Tömeges sérülés esetén az Eü. kárhely parancsnok irányítása alatt FER TV, a műszakban lévő PV elsősegélynyújtók (szükség esetén a távol lévők felriasztása!), nappalos műszakban a fgl.-eü. szolgáltató és a behívott OMSz működik együtt a sérültek ellátásában, elsősegély-nyújtásban, előkészíti, felügyeli elszállításukat.
Olajos telefon: 13117, MATÁV: 06-23-553117.

FERBISZ Kft.

Feladata az „Őrzés Védelem” fejezet alatt ismertetve.
Olajos telefon: 13542, MATÁV: 06-23-553542.

 

A Tűzvédelem irányító testületei a Finomítóban

Finomítás és K+F EBK partnerszervezet

A Dunai Finomító tűzmegelőzési tevékenységét, a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok területi érvényesítésével járó feladatokat a Százhalombattai Minőségügy és EBK vezetője irányításával látja el. Feladatkörét, a vezetők felelősségi hatáskörét a Fino mítás Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Tűz- és Katasztrófavédelmi Tanács (TKT)

A Tűz- és Katasztrófavédelmi Tanács a finomító vezetőjének műszaki tanácsadó szerve, egyben a finomító legmagasabb szintű tűzvédelmi szakmai fóruma.

A Tanács elnöke a Finomítás igazgatója. Tagjait - a Finomítás és K+F EBK partnerszervezet vezetője kezdeményezésére - írásban ő nevezi ki, illetve menti fel.

A Tanács tagjai:

 • Termelési Folyamat Irányítás vezető (1 sz. TB vezetője),
 • Karbantartás vezető (2 sz. TB vezetője),
 • Energiagazdálkodási vezető (3 sz. TB vezetője),
 • Beszerzés-Készletgazdálkodás Szolgáltató Egység vezetője (4 sz. TB vezetője)
 • Beruházás-Kivitelezési Szolgáltató Egység vezető (5 sz. TB vezetője),
 • Logisztika Elsődleges Szállítás vezető (6 sz. TB vezetője)
 • Finomítás és K+F EBK Partnerszervezet vezetője
 • FER Tűzoltóság igazgatója,
 • Tűzvédelm munkatárs, a TKT titkára,

A TKT évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülésre a tárgyalt témáktól függően a Finomító más vezetői illetve a BM TOP képviselője és/vagy a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság képviselője is meghívható.

Az ülés írásos tárgyalási anyagának elkészítéséért, a résztvevők előzetes írásbeli értesítéséért a tanácsülés jegyzőkönyvének elkészítéséért a TKT titkára felelős.

A TKT működésének alapvető szabályai

 • A TKT ülés összehívásának kezdeményezésére a tanács bármely tagja jogosult, ha munkája során olyan probléma merül fel, mely a Finomító egészének tűzvédelmi helyzetét érinti.
 • A TKT tagjai a TKT határozatait -mint gazdasági vezetők - saját hatáskörükben minden külön intézkedés nélkül kötelesek végrehajtani.
 • A TKT hatáskörében kell intézkedni elsősorban az alábbi témákban
 • A tűzvédelemre vonatkozó beruházási keretek meghatározása illetve felhasználásának ellenőrzése.
 • A fejlesztési feladatok megvalósítása során a tűzvédelmi érdekek érvényesülésének ellenőrzése.
 • Jelentős mértékű rendkívüli események (tűz, robbanás) vizsgálata, értékelése.
 • A Finomító egészét érintő tűzvédelmi kérdések, engedélyezések, szabvány alóli felmentések, eltérések véleményezése, módosítások kezdeményezése.
 • Javaslattétel tűzvédelmi feladatok megoldására, a tűzvédelmi kutatómunkára.
 • A tárgyév végén a tűzvédelmi munka, a Finomító tűzvédelmi helyzetének értékelése, a következő év feladatainak meghatározása.
 • A Finomító tűzvédelmi szervezetének ellenőrzése és fejlesztése.
 • A létesítményi tűzoltóság helyzetének és működésének vizsgálata és fejlesztése.

Tűzvédelmi Bizottságok (TB)

A TB a TKT előkészítő és végrehajtó szerve. Alapvető feladata a megelőző tűzvédelmi rendelkezések és használati előírások, valamint a szabványok és egyéb tűzvédelmi előírások területen való végrehajtása, illetve végrehajtatása. Tagjait az alaptevékenységet folytató termelő, karbantartó, kisegítő és szolgáltató üzemek vezetői, valamint ezek tevékenységét munkájukkal jelentősen befolyásoló vezetők közül kell kijelölni.

Tűzvédelmi Bizottságokat az alábbi területeken kell működtetni:

1 sz. TB: Termelési Folyamat Irányítás

 • Minőségellenőrzés

2 sz. TB: Karbantartás

 • Petrolszolg Kft.
 • DUNARENT Kft.

3 sz. TB: Energiagazdálkodás

4 sz. TB:Társasági Szolgáltatások irányítása alá tartozó százhalombattai egységei közül:

 • Beszerzés-Készletgazdálkodás Szolgáltató Szervezet
 • Infrastrukturális Üzemeltetés Szolgáltató Szervezet

5 sz. TB: Beruházás-Kivitelezési Szolgáltató Szervezet

 • Fejlesztés-Kutatás Szolgáltató Szervezet
 • A Finomító területén munkát végző a beruházási szervezet által
 • szerződtetett fontosabb kivitelezők

6 sz. TB: Logisztika Elsődleges Szállítás százhalombattai szervezeti egységei

A bevonható külső erők

Veszélyhelyzet során, ha a belső erők nem elégségesek, illetve, ha az esemény jellegétől, súlyosságától függően külső területek is veszélybe kerülhetnek, külső segítséget kell igénybe venni a veszélyhelyzet és következményeinek felszámolására (Riasztási Szabályzat: II., vagy III. veszélyhelyzeti fokozat).

A külső védelmi erők veszélyhelyzet esetén együttműködési szerződés alapján, vagy jogszabályi kötelezettségből fakadóan tevékenykedhetnek a Dunai Finomítóban.

Hivatásos katasztrófa-védelmi erők:

 • Tűzoltóság (RST keretein belül)
 • Katasztrófa-védelem (megyei, helyi)
 • Mentőszolgálatok
 • Honvédség
 • Rendőrség
 • ÁNTSz

Egyéb védelmi szervezetek:

 • VERIK (Vegyipari Riasztási Központ) rendszerében szereplő szervezetek
 • Szakértők, specialisták
 • Karitatív szervezetek

A külső védelmi erők saját eszközeikkel vonulnak a területre, és a Mentésvezető, ill. mentési törzs utasításait követve végzik tevékenységüket.

MOL Rt. Dunai Finomító a Petrolszolg Kft.-vel kötött karbantartási szerződést. A veszély elmúlta, a riasztási fokozat megszűntetése után a helyreállítási, karbantartási munkákat ez a cég végzi. Más vállalkozás eseti szerződés alapján vonható be.

A tájékoztató előző része >>>
 
 
 
A következő alcimek alatt találhatja meg a MOL RT. tájékoztatóit:
ÜZEMELTÉTŐI INFORMÁCIÓK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
SÚLYOS BALESET MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FŐ CÉLKITŰZÉSEK ÉS A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER
A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER ALAPJAI
A FINOMITÁS TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATÓ BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM SZAKMAI SZERTVEZETEI
A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KIEMELT TERÜLETEI
MUNKA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
VESZÉLYHELYZETI IRÁNYITÁS
A TŰZVÉDELEM IRÁNYITÓ TESTÜLETEI A MOLBAN
VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS