A Finomítás tevékenységét támogató biztonság és védelem szakmai szervezetei

Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem szervezet

Célja

Korszerű biztonsági, védelmi és kontroll tevékenységével elősegíti a Társaság stratégiájának és jövőképének megvalósítását, hozzájárul vagyonának anyagi és szellemi javainak védelmén túl értékeinek növeléséhez, a részvényesi érdekek megvédéséhez.

Mint az alábbi szervezeti ábra is mutatja, a MOL Rt.-ben az EBK központi szervezetei mellett (EBK irányítástámogatás és EBK folyamatmenedzsment) az egyes divíziók illetve üzleti szervezetek mellé rendelt EBK partnerszervezetek látják el a fent megfogalmazott feladatokat.

A Termékelőállítás és Kereskedelem Divízión belül a Dunai Finomító EBK tevékenységeit a Finomítás és K+F EBK Partnerszervezet látja el.

Célja

A Termékelőállítás és kereskedelem divízió Finomítás és K+F szervezeteiben egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi feladatok ellátása, illetve az üzleti divízió ezekkel kapcsolatos feladatainak irányítása.

Fő feladatai

A Finomítás és K+F EBK partnerszervezet – mind a Finomítás, mind a Kutatás - Fejlesztés szervezettel kapcsolatos – feladatai kétoldalú feladatmegosztásokban vannak rögzítve, ezek közül a legfontosabbak:
 • Ellátja a tevékenységi körébe tartozó területeken a szabványos irányítási rendszerek koordinálásával kapcsolatos; valamint az üzleti divízió szintű szervezési, szabályozási feladatokat.
 • Teljes körűen ellátja az üzleti egységek EBK szakmai feladatait. Támogatja a divízióvezetőt és az üzleti vezetőket ezzel kapcsolatos felelősségük érvényesítésében.
 • Közreműködik a súlyos környezetszennyezéssel, veszélyeztetéssel, balesettel, tűzesettel kapcsolatos elhárítási munkákban; szakterületén a rendkívüli események kivizsgálásában, a szükséges intézkedések meghozatalában.
 • Részt vesz és érvényesíti az EBK szempontokat a kiemelt, több telephelyet érintő fejlesztési eljárásokban, környezetvédelmi beruházásokban, projektekben.
 • Közreműködik környezeti hatástanulmányok, veszély és kockázatelemzési tanulmányok, biztonsági jelentések és vizsgálatok készítésében.
 • Tevékenységi körében szakmai oktatásokat, vizsgáztatásokat és továbbképzéseket szervez.
 • Ellátja az EBK funkció hatósági kapcsolattartását az üzletre, részt vesz hatósági ellenőrzéseken. Szakterületein működteti a különböző üzleti szintekhez tartozó ellenőrzési rendszert.
 • Egészségvédelemmel, foglalkozási megbetegedések megelőzésével és vizsgálatával kapcsolatos feladatokat lát el.
 • Ellátja az üzleti szervezet vagyon- és felelősségbiztosítási koordinációs feladatait.

Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem szervezete

A felépitést itt találja...

 

A biztonság és védelem kiemelt területei

Technológiai biztonság

A Dunai Finomító valamennyi létesítménye működtetéséhez egyedi technológiai utasítás készült, melyek az alábbi fő fejezeteket tartalmazzák:

 • az üzem általános ismertetése és elrendezése
 • a technológiai folyamat rövid ismertetése
 • alapanyagok, termékek és segédanyagok
 • az üzemben lévő készülékek, gépek és biztonsági szelepek adatai
 • a technológia részletes ismertetése
 • a segédfolyamatok ismertetése
 • műszerezés, jelző- és reteszrendszer
 • segédüzemi kapcsolatok
 • az üzem anyagmérlege és energia-fajlagosai
 • a gyártásközi minőség-ellenőrzés rendje
 • az üzem tervszerű indítása
 • az üzem tervszerű leállítása
 • az üzemzavarok elhárítása, vészleállás
 • korrózió és korrózió elleni védelem
 • környezetvédelem
 • létszámnorma és a munkakörök felsorolása
 • biztonságtechnika és tűzvédelem

A biztonságtechnika és tűzvédelmi utasítás fejezetek az alábbiakat tartalmazzák:

 • az üzemre vonatkozó speciális munka- és tűzvédelmi előírások
 • a technológiában előforduló veszélyes és ártalmas termelési tényezők jellemzői
 • a munkavégzés során jelentkező veszélyes termelési tényezők, az ellenük való védekezés módozatai
 • elsősegélynyújtó felszerelések, védőeszközök
 • tűzveszélyességi osztályba sorolás
 • az üzem tűz- és villamos-veszélyességi besorolása

A technológiai utasítások részei az aktualizált technológiai kártyák, melyek a rendszerek adott pontjain megengedett paraméter-értékeket (nyomás, hőmérséklet, térfogatáram, szint, stb.) tartalmazzák a lehetséges üzemmódok figyelembe vételével.

A technológiai utasítások és a finomító hierarchikus utasítási rendszere biztosítja az operatív tevékenységek teljes körű szabályozottságát.

A naprakészséget a finomító minőségirányítási rendszere garantálja.

 

Munka-, és Egészségvédelem

A feladatokat és felelőségeket szabályozó dokumentum: A Finomítás Munkavédelmi Szabályzata (FM VSZ)

A munka- és egészségvédelem szabályozási rendszere

A rendszer háromszintű, egymásra épülő szabályozásból áll:

 • FMVSZ
 • Munkaköri leírások
 • Munkautasítások (amelyeknek van munkavédelmi vonatkozása)

Az FMVSZ-ben részletesen kidolgozott fejezetek:

 • A Feldolgozás munkavédelmi szabályozási rendszere
 • A Feldolgozás munkavédelmi feladatai
 • Munkavédelmi felelősségek és hatáskörök
 • A munkavállaló alkalmazásának munkavédelmi feltételei
 • Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek, bőrvédő készítmények juttatásának szabályai
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei munkahelyre, munkafolyamatokra, munkavégzésre vonatkozó kiegészítő előírások
 • Munkavédelmi eljárások rendje
 • A munkavédelmi helyzet értékelése, javítása, jogszabályok figyelemmel kísérése
 • Munkabiztonsági szaktevékenység

Az FMVSZ mellékleteinek jegyzéke:

1.sz. Az egyes munkahelyeken, munkakörökben előforduló veszélyes anyagok és veszélyforrások
2.sz. Időszakos orvosi szűrővizsgálatok rendje (bm. = biológiai monitorozás)
3.sz. Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra*
4.sz. Munkavédelmi oktatások, vizsgáztatások rendje
5.sz. G Y O R S J E L E N T É S
6.sz. Védőruha jegyzék
7.sz. Munkahelyenként rendszeresített, egyes munkafolyamatokhoz előírt védőeszközök és speciális védőfelszerelések
8.sz. Tisztálkodószer juttatás rendje
9.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Munkaterület átadására
10.sz. munkavégzési engedély
11. sz. beszállási engedély
12.sz. Időszakos ellenőrzésre, felülvizsgálatra kötelezett gépek, berendezések, járművek, technológiák jegyzéke a Finomításnál és a K+F-nél
13.sz. Munkahelyi levegőszennyezettség mérések (évente)
14. sz. A Finomítás és a K+F munkavédelmi szemlerendje
15. sz. Állvány átadás-átvételi jegyzőkönyv
16.sz. Nők és fiatalkorúak részére tiltott munkakörök, tevékenységek
17.sz. MUNKAVÉDELMI ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV
18. sz. Földmunkavégzési engedély (Tiszaújváros)

Tűzvédelem

Általánosan a finomító egész területe tűz- és robbanásveszélyes terület.

Az egyes területek feloldása (dohányzóhelyek, munkavégzés, nem robbanás-biztos gépek/járművek üzemeltetése, stb.) ez alól, csak írásban, előzetes szemle alapján és az érvényességi feltételek meghatározásával történhet.

Az alkalmazott technológiák tervezésénél a telepítési távolságok, a szükséges helyszíni védelmi berendezések, a meglévő finomítói védelem személyi-, eszköz-, és anyag-kapacitások az engedélyezés folyamatában meghatározásra kerülnek és feltételei a működési engedélynek.

A biztonságos működés általános kereteit a Tűzvédelmi Szabályzat írja elő kötelezően. Az adott technológiára vonatkozó követelményeket és feltételeket az üzem technológiai utasítása, illetve annak részét képező üzemi tűzvédelmi utasítás tartalmazza. A technológia bármilyen változását át kell vezetni a fenti utasításokon, az üzemeltető személyzet oktatását dokumentáltan el kell végezni és az ismételt üzemeltetés csak ezt követően kezdődhet el.

Műszaki biztonság

A műszaki biztonsági-, valamint karbantartási tevékenységek és felelőségek egyszerűsítése érdekében MOL Rt.-nél megvalósították az „egy szerviz-cég” modellt.

A szervezés lényege, hogy MOL adott területének karbantartó szervezete, egyetlen szakcéggel (egy szerviz-céggel) köt karbantartási szerződést. Valamennyi műszaki biztonsággal, vagy karbantartással összefüggő feladatot ennek keretében kell elvégezni. Az egy szerviz-cég feladata és felelőssége, hogy megfelelő alvállalkozókkal eleget tegyen kötelezettségeinek.

Dunai Finomító esetében az egy szerviz-cég a PETROLSZOLG kft. (100% MOL tulajdonú leányvállalat). A Finomítón belüli Logisztikai egységek egy szerviz-cége a BOKSZ kft.

A műszaki rendszerek, berendezések karbantartása ciklikus rendszerességgel, tervszerűen történik. A kialakított technológia módosítása csak jóváhagyott terv alapján lehetséges.

A változtatást követően a módosítások az üzemi dokumentációkban átvezetésre kerülnek.

A karbantartások alkalmával bekövetkezett technológiai változásokról, módosulásokról a kezelőszemélyzet az üzembevételt megelőzően oktatás keretében értesül.

A munkavégzések dokumentáltak, engedély-kötelesek, az igény-rendelés-teljesítés-átvétel folyamata kidolgozott eljárás szerint történik.

A létesítmények és berendezések hatósági engedélyezése a jogszabályi előírások szerinti.

Kémiai biztonság

A tevékenység a finomító EBK szervezet vezetőjének irányítási körébe delegált.

Feladat mindazon intézkedések kezdeményezése, ill. megtétele, amelyek a veszélyes anyagok és készítmények beszerzésénél, tárolásánál, szállításánál, kezelésénél, felhasználásánál, a hatósági engedélyek megszerzésekor és jogszabályi kötelezettségek betartásakor felmerülnek.  

A veszélyes anyagok/készítmények vonatkozásában:

 • Biztonsági adatlapok kezelése.
 • Finomítói veszélyes anyagok/készítményekkel történő tevékenység hatósági bejelentése.
 • Kezelési/tárolási módok kialakítása.
 • Közreműködik munkautasítások kidolgozásában.
 • Hatósági kapcsolattartás.

Évente legalább egyszer ellenőrzi a Finomító valamennyi rákkeltő ill. veszélyes anyag és készítményt tároló és felhasználó egységét. Tapasztalatairól a Finomítás Igazgatót és az EBK- szervezet vezetőjét tájékoztatja.

Környezetvédelem

Elsődleges feladata a környezetszennyezés megakadályozása, illetve a termelési tevékenység során jelentkező kibocsátások folyamatos csökkentése, az adott legjobb technikai színvonal megteremtése.

Vonatkozó dokumentumok, utasítások:

MOL Csoport EBK Kézikönyve
F-17 Igazgatói utasítás: Munka-tűz és környezetvédelmi tárgyú munkamegrendelések folyamatának szabályozása

FDF-21 Igazgatói utasítás: Víz- és csatornaszennyezések felderítése

FDF-22 Igazgatói utasítás: Vízminőségi kárelhárítási utasítás

FDF-23 Igazgatói utasítás: A víz- és szennyvízrendszerbe kerülő vegyi anyagok alkalmazása

F-21 Igazgatói utasítás: Hulladékokkal kapcsolatos tevékenység szabályozása Környezetközpontú Irányítási Rendszer eljárások

A Dunai Finomító környezetvédelmi irányelveit a KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA fogalmazza meg, mely a MOL Rt. Finomítás Irányítási Rendszerek Integrált Kézikönyvében található meg, a Finomítás Minőségpolitikája és egyéb folyamatainak szabályozása mellett.

A környezetvédelmi tevékenység közvetlenül kapcsolódik a termelési folyamatokhoz.

A termelő üzemek környezetvédelmi szempontból a levegő, a vizek, a talaj és a talajvíz tisztaságára lehetnek veszélyesek.

Az üzemek technológiai utasításai környezetvédelmi fejezetet tartalmaznak. A fejezet részletesen tartalmazza az adott területre érvényes jogszabályi előírásokat, a belső szabályozásokat, előírásokat.

A levegő tisztaság védelme érdekében monitoring rendszer működik (OPSIS), a mérési eredmények alapján a légszennyező forrás felderítésére szinte azonnal lehetőség van.

A pontforrások emissziójának ellenőrzése gyakori.

Annak érdekében, hogy az érvényben lévő szabályzatok, utasítások betartása, kellően gondos és felelősségteljes emberi magatartás ellenére is esetlegesen bekövetkező rendkívüli események a Társaság minden telephelyén azonos szempontok szerint, azonos mélységben és gondossággal kerüljenek felderítésre, kivizsgálásra, a MOL Rt. Egészségvédelem,

Biztonságtechnika, Környezetvédelem szervezete kidolgozta az Integrált Eseményvizsgálati RendszerT, mely EBK utasítás formájában került kiadásra és területi hatálya kiterjed a MOL Rt minden munkaszervezetére.

Őrzés-Védelem

Az őrzésvédelmi feladatok ellátása FERBISZ Kft. (100 %-os MOL Rt. tulajdonú társaság) kötelessége

Működtetett védelmi rendszerek:

Kerítésvédelmi rendszerek (külső-belső), Videókamerás megfigyelő rendszer, Beléptetőrendszer, Belsőtéri behatolás védelmi rendszer.

Feladatai:

 • Őrzés-védelmi tevékenységek
 • Felügyeleti tevékenységek
 • Megelőző tevékenység
 • Egyéb biztonsági tevékenységek
 • Minősített időszaki tevékenységek (Intézkedési Tervek szerint)

Rendészeti szolgáltatások a MOL Rt. Százhalombattai telephelyén:

 • Személyforgalom felügyelete
 • Teherforgalom felügyelete
 • A munkafegyelem betartásával kapcsolatos tevékenység
 • Egyéb rendészeti szolgáltatások
 • Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tevékenység

 

A tájékoztató előző része >>>
 
 
 
A következő alcimek alatt találhatja meg a MOL RT. tájékoztatóit:
ÜZEMELTÉTŐI INFORMÁCIÓK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
SÚLYOS BALESET MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FŐ CÉLKITŰZÉSEK ÉS A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER
A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER ALAPJAI
A FINOMITÁS TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATÓ BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM SZAKMAI SZERTVEZETEI
A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KIEMELT TERÜLETEI
MUNKA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
VESZÉLYHELYZETI IRÁNYITÁS
A TŰZVÉDELEM IRÁNYITÓ TESTÜLETEI A MOLBAN
VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS