Súlyos baleset megelőzésével kapcsolatos fő célkitűzések és a biztonsági irányítási rendszer

Megelőzéssel kapcsolatos fő célkitűzések:

A MOL tevékenységében kiemelt jelentőséggel bírnak az EBK funkciók.

A rövidítés jelentése; Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem.

MOL vezetése kinyilvánította elkötelezettségét az EBK feladatok hangsúlyozott érvényesítése mellett és megalkotta a MOL EBK politikáját.

A feladatok és szempontok érvényesüléséért az integrált EBK szervezetek felelősek.

A vezetői elkötelezettség és politika figyelembevételével az EBK szervezet létrehozta a MOL Csoport EBK Kézikönyvét, melyben összefoglalta minden tevékenységre kiterjedően az alkalmazandó alapelveket, követelményeket, feladatokat, és felelőségeket.

A MOL Csoport EBK Kézikönyvét mellékletként csatoljuk Biztonsági Jelentésünkhöz

 

A Biztonsági Irányítási Rendszer alapjai

Szabályozott irányítás és működőképesség

A hatékony Biztonsági Irányítási Rendszer szabályozott, működőképes és folyamatosan alkalmazkodik a változó körülményekhez.

A szabályozottság és működőképesség azt jelenti, hogy a végrehajtó szervezetek feladatai világosak és a tevékenységi körök rögzítettek, a felelősségek egyértelműek.

A változó körülményekhez történő alkalmazkodás alatt azt kell érteni, hogy folyamatosan módosul, de a változás szabályozott módon, tervezett keretek között történik.

Ezen feltételek teljesülése esetén a veszélyes üzemi működés az előírt keretek között tervszerűen történik és a normálistól eltérő folyamatok a legkisebb kockázatot jelentik a környezetre.

Társaságon belül a Dunai Finomító a Finomítás szervezetébe tartozik. A Szervezet felépítése: itt

Célja

Az ellátási lánc által meghatározott gördülő tervek operatív tervekké történő átalakítása és annak megfelelően a kőolaj és kőolaj termékek feldolgozásának irányítása, a félkész termékek másodlagos feldolgozása a kitűzött profitcélok teljesítése érdekében, a finomítói erőforrások optimális működtetésével.

Felelősségének határa

 • Felelős a jogszabályok és a MOL Rt. belső szabályai szerinti működésért.
 • Felelős az irányítása alá tartozó egységek összehangolt működéséért, a fellelhető szinergiák kihasználásáért, az Rt. szintű eredmény követelmény teljesítéséért.
 • Felelős a szerződések műszakilag és jogilag körültekintő, gazdaságilag előnyös megkötéséért, a szerződésben foglaltak teljesítéséért.
 • Felelős a kőolajtermékek terv szerinti mennyiségű, minőségű előállításáért, a Logisztika vagy Értékesítés szervezet részére történő átadásért, az eredményes, folyamatos és zavarmentes termelő tevékenységért, hatékony és költségtakarékos gazdálkodásáért.
 • Felelős a Minőségirányítási és más szabványos irányítási rendszerek működtetéséért, a működés hatékonyságát javító Vezetőségi felülvizsgálat megtartásáért, az élet- és munkavédelemért, a környezet, a vagyon és a minőség védelméért.
 • Felelős a működési körébe tartozó alapanyagok, kész-, és félkész termékek, segédanyagok készletgazdálkodásáért.
 • Felelős a szolgáltatási igények tervezhető megfogalmazásáért, az igénybevett szolgáltatások elfogadásáért és a megelégedettség kifejezésért, színvonalának értékeléséért.
 • Felelős a finomítóról szolgáltatott az értékeléshez felhasznált adatok és információk valódiságáért, a FIR működtetéséért

Hatásköre

A társasági szabályoknak megfelelően:

 • Az üzleti tevékenységéhez szükséges szerződések megkötése, a jogosultság és cégjegyzés érvényes szabályai szerint.
 • Közreműködik az import kőolaj kiválasztásában az alapanyagok beérkezésének ütemezésében.
 • Meghatározza a finomítási teljesítmény-követelményeket, gondoskodik az előírt követelményszintek teljesüléséről.
 • Integrált finomítói szervezetek mátrix rendszerű működtetésével biztosítja a működéshez szükséges karbantartási, energiagazdálkodási feladatok elvégzését.
 • Felügyeli a területen végrehajtott fejlesztési, beruházási feladatok teljesülését, megteremtve a folyamatos, biztonságos termelést és a folyamatos fejlesztést a változó igények kielégítésére.
 • Irányítja a feldolgozási technológiákhoz, kiszerelésekhez és tárolásokhoz kapcsolódó jövedéki törvény által megfogalmazott feladatok végrehajtását.

Fő feladatai

 • Közreműködik a Divízió stratégiájának megalkotásában, feladata stratégia lebontása a Finomításra. Feladata az üzleti tervek előkészítésében való részvétel.
 • Részt vesz az ellátási lánc menedzsment munkájában, részt vesz az éves és gördülő tervek elkészítésében.
 • Irányítja a kőolaj- és félkész termékek feldolgozását, energetikai termékek, bitumenek, kenőanyagok előállítását, kiszerelését, az igényelt mennyiségű árualapok biztosítását, kiszerelését, átadását a Logisztikának vagy Értékesítésnek.
 • Beszerzi a kenőanyaggyártáshoz szükséges alapanyagokat és adalékanyagokat.
 • Irányítja a feldolgozási technológiákhoz, kiszerelésekhez és tároláshoz kapcsolódó jövedéki törvény által megfogalmazott feladatok végrehajtását.
 • Rendszergazdaként gondoskodik, hogy az általános vállalati irányításban a szabványos minőségirányítási rendszer követelményei érvényesüljenek. Biztosítja a minőségvédelmi feladatok végrehajtását, gondoskodik a tűzvédelmi-, biztonságtechnikai, egészségvédelmi és környezetvédelmi szempontok teljesüléséről.
 • Folyamatosan javítja a Finomítás költséghatékonyságát.

A finomítás vezető irányításával működő operatív szervezetek:

 • Finomítás
 • Termelési Folyamat Irányítás
 • Termelés Ütemezés és Ellenőrzés
 • Finomítás Diszpécser Szolgálat
 • Termelés Elszámolás és Statisztika
 • Finomítás Irányítás Rendszer Fejlesztés
 • Technológiai főmérnökség
 • Projekt menedzsment
 • Technológia kontrolling
 • Üzemtechnológia
 • Karbantartás
 • Gazdálkodás - programozás
 • Műszaki felügyelet
 • Létesítmény Felügyelet
 • Energiaszolgáltatás
 • Energiagazdálkodás
 • DF Szennyvíztisztítás és hulladékmegsemmisítés
 • DF Villamos energiaszolgáltatás
 • Hálózat üzemeltetés
 • TF Energiaszolgáltatás
 • ZF Energiaszolgáltatás
 • Minőségellenőrzés
 • Dunai Finomító Végtermék Ellenőrzés
 • Dunai Finomító Termelés Ellenőrzés
 • Dunai Finomító Termelés Ellenőrzési és Kiszállítási Analitika
 • Tiszai Finomító Minőségellenőrzés
 • Zalai Finomító Minőségellenőrzés
 • Kőolajdesztilláció: Kőolajdesztilláció üzemei
 • Aromás és hidrogén gyártás: Aromás és hidrogén gyártás üzemei
 • Motorhajtóanyag gyártás: Motorhajtóanyag gyártás üzemei
 • Kenőanyaggyártás: Kenőanyaggyártás üzemei
 • Maradékfeldolgozás: Maradékfeldolgozás üzemei
A tájékoztató előző része >>>
 
 
 
A következő alcimek alatt találhatja meg a MOL RT. tájékoztatóit:
ÜZEMELTÉTŐI INFORMÁCIÓK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
SÚLYOS BALESET MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FŐ CÉLKITŰZÉSEK ÉS A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER
A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER ALAPJAI
A FINOMITÁS TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATÓ BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM SZAKMAI SZERTVEZETEI
A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KIEMELT TERÜLETEI
MUNKA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
VESZÉLYHELYZETI IRÁNYITÁS
A TŰZVÉDELEM IRÁNYITÓ TESTÜLETEI A MOLBAN
VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS