Üzemeltetői információk

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁNAK KELTE: 1991. október 1.
A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 01-10-041683
A TÁRSASÁG CÉGNEVE:

 • magyar nyelven: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság
 • angol nyelven: MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company

A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT CÉGNEVE:

 • magyar nyelven: MOL Nyrt.
 • angol nyelven: MOL Plc.

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

TELEPHELY: 2440 Százhalombatta, 6. tul. lap 2704/6 hrsz.
2440 Százhalombatta, 4. tul. lap 2704/3 hrsz.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

 • Kőolaj-feldolgozás
 • Egyéb szerves vegyi alapanyagok gyártása
 • Villamosenergia-termelés, elosztás
 • Víztermelés, -kezelés és -elosztás
 • Csővezetékes szállítás
 • Tárolás, raktározás
 • Víziszállítást segítő tevékenység (kikötői, dokki tevékenység)
 • Egyéb számítástechnikai tevékenység
 • Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 • Mérnöki tevékenység, tanácsadás
 • Műszaki vizsgálat, elemzés
 • Csomagolás

Lakossági tájékoztatás

A veszélyes üzem neve: Dunai Finomító
Címe: 2443 Százhalombatta Pf.:1.
Társaság neve: Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
A Finomítás Igazgatója: Galambos László
Telefonszáma: (23) 552-530

A Dunai Finomítóban elvégezték a Katasztrófavédelmi Törvény végrehajtási rendelete (2/2001. korm. rendelet) szerinti veszélyesség megállapítást (küszöbérték meghatározást). Ennek eredményéül, a Finomító;

Felső-küszöbértékű veszélyes üzem.

Ennek megfelelően a Dunai Finomítóban részletesen felmérték a létesítmény részeinek és egészének kockázatait, elvégezték azok elemzését és értékelték hatásaikat.
Megtörtént a védelmi képességek (szervezetek, eszközök, berendezések, intézkedések, tervek) számbavétele is.
A részletes munka eredményéül elkészült és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére átadták a Biztonsági Jelentés-t, illetve annak – hatósági igény szerinti – kiegészítését.

A Biztonsági Jelentés megállapítja, és annak áttekintése alapján belátható, hogy a Dunai Finomító minden tőle elvárhatót megtett a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

A Dunai Finomító feladata, hogy kőolajok feldolgozásával az alábbi termékcsoportokat gyártson:

 • motorhajtó anyagok
 • kén
 • C3, C4 cseppfolyós gáz termékek - maleinsavanhidrid, fumársav
 • tüzelőolajok
 • bázisolajok
 • fűtőolajok
 • paraffinok
 • vegyipari alapanyagok
 • bitumenek
 • aromás termékek
 • petrolkoksz
 • n-hexán és speciálbenzinek
 • tárolja az alapanyagként felhasznált kőolajat, illetve a gyártott termékeket, illetve
 • a termékek kiszállítási (csővezetékes-, közúti-, vasúti-, vízi-) feltételeit területén biztosítsa.

A kőolajok és a belőlük előállított gyártásközi termékek, késztermékek és melléktermékek általános jellemzője, hogy gyúlékonyak, levegővel keveredve robbanóképesek, a környezetre ártalmasak, az emberi szervezettel történő közvetlen érintkezés esetén az egészségre károsak, vagy kifejezetten mérgezőek lehetnek.

A biztonság és védelem érdekében a Finomító egész területére kinyilvánították a fokozott tűz- és robbanásveszélyt, függetlenül attól, hogy az adott körzetben fennáll-e a valódi kockázat.
Ennek figyelembevételével határozták meg a beléptetés, a közlekedés, a magatartás és működtetés szabályait.

A gyártás, és esetenként a tárolás során előfordul a magas nyomás és/vagy hőmérséklet, ezért az egyes üzemek technológiáinak kiválasztása, a telepített berendezések, rendszerek kialakítása úgy történt, hogy a technológiákból fakadó kedvezőtlen kockázatok ne, vagy amennyiben az elkerülhetetlen, csak a lehető legkisebb mértékben jelentkezzenek. Ez utóbbi esetben – utólagos védelmi eszközök, rendszerek beépítésével, üzemi rekonstrukciókkal, fejlesztésekkel, új technológiák termelésbe állításával – a Finomító mindent megtesz a folyamatosan magas színvonalú, valamint – úgy az üzemekben foglalkoztatott munkavállalók, mint a természetes, az épített és a szociális környezetére nézve – biztonságos működés érdekében.
Fentiekből, valamint a technológiai igényekből fakadóan a veszélyes anyagok zárt rendszerekben vannak jelen, a folyamatok túlnyomó részben automatizáltak, optimális esetben minimális emberi beavatkozást – többnyire csak felügyeletet – igényelnek. E rendszerekből a veszélyes anyagok veszélyt okozó mértékben csak súlyos meghibásodás folytán kerülhetnek ki.
Az ilyen események megelőzésére minden üzem korszerű számítógépes irányítástechnikával van felszerelve, érzékelő-rendszerek figyelik folyamatosan az egyes technológiák kulcs-jellemzőit, berendezések állapotát és a legkisebb eltérés, hiba esetén is jeleznek az üzemi személyzetnek, illetve beavatkoznak, megszűntetve a hiba forrását, vagy leállítva, kiiktatva a rendellenesen működő, esetleg sérült berendezéseket, üzemrészeket.

A védekezés és elhárítás szervezetei – úgy a MOL Nyrt. részeként működők, mint a MOL Nyrt.-nek szolgáltatók – hatékonyak, megfelelő erőt képviselnek, irányításuk, hatásköreik a kidolgozott szabályrendszerekből fakadóan tisztázottak.
Az esetleges veszélyhelyzetek leküzdésének érdekében – jogszabálynak is megfelelően – a Finomító (a DE Rt.-vel közösen) saját tűzoltóságot tart fenn, mely személyi állományának képzettsége, valamint technikai felszereltsége folytán az ország létesítményi tűzoltóságainak élvonalába tartozik.

A Finomítóban mind a folyamatos üzemmenet során alkalmazott, mind az esetleges vészhelyzet során bevethető biztonságtechnikai, védelmi eszközök és anyagok korszerűek, magas technikai színvonalat képviselnek.

A Hatóság – az érintett települések polgármesterei számára – megküldi a Biztonsági Jelentés nyilvános változatát, mely a polgármesteri hivatalokban előre megadott időpontokban megtekinthető.
Ezzel egyidejűleg a polgármester a BJ nyilvános változatával összhangban elkészíti a külső védelmi tervet, valamint figyelembe veszi azt a településrendezési tervek elkészítése során.

 
 
 
 
A következő alcimek alatt találhatja meg a MOL RT. tájékoztatóit:
ÜZEMELTÉTŐI INFORMÁCIÓK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
SÚLYOS BALESET MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FŐ CÉLKITŰZÉSEK ÉS A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER
A BIZTONSÁGI IRÁNYITÁSI RENDSZER ALAPJAI
A FINOMITÁS TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATÓ BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM SZAKMAI SZERTVEZETEI
A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KIEMELT TERÜLETEI
MUNKA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
VESZÉLYHELYZETI IRÁNYITÁS
A TŰZVÉDELEM IRÁNYITÓ TESTÜLETEI A MOLBAN
VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS