Lakossági tájékoztató Százhalombatta környezeti levegő szennyezettségének 2004. X-XII. hó közötti időszakban történő vizsgálatáról

A "Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének (1097. Budapest Gyáli út 2-6.) Levegőhigiénés Osztálya levegőminőség vizsgálatokat végzett Százhalombatta város területén a 2004. október 26.-a és november 26-a közötti időszakban. A célkitűzés a város jelenlegi levegőminőségi állapotának felmérése volt. A vizsgálatok a por és a jellemző toxikus fém szennyezettség időszakos ellenőrzésére, továbbá a TESCO bevásárlóközpont környezetében folyó építkezési utómunkálatok alatti környezeti terhelés megállapítására irányultak.

A mérőpontok szakmai szempontok figyelembe vételével kijelölt helyét a mellékelt térkép, közvetlen környezetüket a fényképek szemléltetik.

A mérések folyamatos és szakaszos módszerrel történtek. Folyamatos mérésnél a nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, ózon, és a szálló por (PM10) frakciója vizsgálatára a mérések a mobil mérőállomásba beépített automatikus analizátorokkal történtek, amelyek nemcsak a mintavételre alkalmasak, hanem fizikai/fiziko-kémiai elven működve egyidejűleg elvégzik az analízist is:

Kén-dioxid szennyezettség

A vizsgálatok idején a környezeti levegő kén-dioxid terhelése igen alacsony; az alsó méréshatár alatti szinten volt.

Nitrogén-dioxid szennyezettség

Az 1 órás átlag koncentrációk napi legnagyobb értéke (10-35 µg/m3) a megengedett szinthez (100 µg/m3) képest nem számottevő. A vizsgálatok alatt a napi légszennyezettség 6-19 µg/m3 tartományban változott, ami mindössze 7–22%-a volt a határértéknek. A koncentrációk időbeli alakulását vizsgálva megfigyelhető volt a terhelés periódikus változása. A szennyezettség időbeli változása a közúti forgalom napközbeni alakulásával hozható összefüggésbe. A forgalmi emisszió levegőminőségre gyakorolt hatását igazolja az a tény is, hogy a legalacsonyabb (6 µg/m3) napi átlagszennyezettséget vasárnap regisztrálták.

Nitrogén-oxidok szennyezettsége

A szennyezettség mértékét illetően az adott időszakban sem rövid idejű, sem 24 órás határérték-túllépés nem fordult elő. A szennyezettség napi változása a nitrogén-dioxidhoz hasonlóan alakult.

Szén-monoxid szennyezettség

A mérőpont környezetének szennyezettsége nagyon alacsony volt; a legnagyobb órás átlagérték (2,46 µg/m3) - amely nov. 10.-én fordult elő- mindössze 25 %-a volt a megengedett szintnek. A legnagyobb 8 órás mozgó átlagkoncentrációk alapján értékelt napi szennyezettség sem volt jelentős; 2,5-0,3 mg/m3 között mozgott a vizsgálatok időszakában.

Ózon szennyezettség

Általános megállapítás, hogy a szennyezettség karakterisztikusan változott a napsütéses órák függvényében, azaz a koncentráció 800-900 órától fokozatosan emelkedett és a maximumot (50 mg/m3 körüli érték) a koradélutáni órákban érte el. Voltak azonban olyan napok, amikor ehhez hasonló szintet éjfélkor (nov. 13., 15.) vagy hajnalban (nov.16.) is mértek. Az éjszakai csúcskoncentrációk előfordulása nem véletlen jelenség, kialakulása a légköri folyamatokkal magyarázható. A szennyezettséget értékelve megállapítható, hogy az adott időszakban előfordult legmagasabb szint (52 µg/m3 ) csupán 43%-a volt a határértéknek.

Szálló por (PM10 )

A terhelési szint (48 µg/m3) csak egy napon, nov.11.-én volt az egészségügyi határérték közelében.

Szakaszos mérésnél a nitrogén-dioxid, az ülepedő por, a szálló por (PM10) és a fémszennyezettség vizsgálatakor az egyes komponensek mintavételénél aktív és passzív méréstechnikát alkalmaztak, a szálló porból mért nikkel napi szennyezettségének mérése a szálló por minták további analízisével történt.

Nitrogén-dioxid

A vizsgálatok idején a környezeti levegő nitrogén-dioxid szennyezettsége nem volt számottevő.

Szálló por (PM10)

Az egy havi program eredményei azt mutatták, hogy a vizsgálatok első 6 napján a légszennyezettség mindkét helyszínen nagyobb volt a megengedettnél. A napi átlagkoncentráció ezt követően csak egyes napokon érte el (nov.2.,4. – 11.mp.), illetve lépte túl (nov.5.,12.-mindkét mp.) az egészségügyi határértéket. A szennyezettség a vizsgált időszak kezdetétől csökkenő tendenciát mutatott. A csökkenés az első 2 hétben gyorsabb ütemű volt, mint a hónap második felében. Nov.14. – 25. között a szálló por jelenléte nem okozott levegőminőségi problémát, hiszen minden nap határérték alatti koncentrációkat regisztráltak. Míg a vizsgálati hónap elején kétszeres határérték túllépést regisztráltak, addig a mérések végén mért koncentrációk már a megengedett szint 50%-a közelében voltak.

Ülepedő por

A 10 vizsgálati helyszínen kialakított mérőpontok közül csak 8 helyen született vizsgálati eredmény, a 8 eredmény (1,4-2,7 g/m2*30nap) a határértékhez (16g/m2*30nap) képest nagyon alacsony környezeti terhelést tükrözött. Az egyes mérőpontok szennyezettsége között szignifikáns különbség nem volt.

A szálló porból (PM10) mért Ni

A két helyszínen kapott eredmények szerint a szálló por felületén adszorbeált Ni jelenléte nem szennyezte a környezeti levegőt, hiszen az esetek 20-37%-ában még az alsó méréshatár szintjét (0,3ng/m3) sem érte el.

Az ülepedő porból mért V, Ni és Pb

A vizsgálat komponensek közül csak az ülepedő porból mért ólom mennyiségére vonatkozóan van levegőtisztaság védelmi követelmény. Az előírt határértékhez (7,5 mg/m2*30nap) képest az 5. mérőponton mért terhelés (0,11 mg/m2*30nap) elenyésző. A V és Ni terhelést a korábbi mérési eredmények tükrében értékelték, mely szerint megállapítható, hogy az adott időszakban az ülepedő porból mért fémek koncentrációja nem volt számottevő.

A Százhalombatta területén végzett időszakos levegőhigiénés vizsgálatok eredményeit értékelve összefoglalóan az alábbi megállapítások tehetők:

A vizsgálat légszennyező anyagok közül csak a szálló por (PM10) esetében fordult elő határérték túllépés. A szálló porból egy hónapig mért Ni koncentrációk időszakos átlagértéke 2 ng/m3 volt, ami igen alacsony szintnek tekinthető. A TESCO áruház melletti terület nitrogén-dioxid szennyezettsége valamivel kisebb volt, mint a városi főútvonal környezetének expozíciója.

A tájékoztató következő része >>>

 
 
 
.
A következő alcimek alatt találhatja meg a százhalombattai Önkormányzat tájékoztatóját:
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ SZÁZHALOMBATTA KÖRNYEZETI LEVEGŐ SZENNYEZETTSÉGÉNEK 2004. X-XII. HÓ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATÁRÓL
- Kén-dioxid szennyezettség
- Nitrogén-dioxid szennyezettség
- Nitrogén-oxidok szennyezettsége
- Szén-monoxid szennyezettség
- Ózon szennyezettség
- Szálló por (PM10 )
- Nitrogén-dioxid
- Szálló por (PM10)
- Ülepedő por
- A szálló porból (PM10) mért Ni
- Az ülepedő porból mért V, Ni és Pb
 
SZAKVÉLEMÉNY
- Előzmény
- Célkitűzés
- Vizsgálati körülmények
- A légszennyezettség jogi szabályozása
- A légszennyezettség értékelése
- Mérési eredmények és értékelésük
- Összefoglalás
. Mellékletek