Elérhetőség:
Érd Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Érd,2030 Fehérvári út 79
Parancsnok: Vörös János tü. ezredes
Tel/fax:06/23/524-570; 105
Email:tuzoltosag@mail.erd.hu

Az érdi Tűzoltóságról röviden

Érd és térsége tűzvédelmét 1995 előtt két tűzoltóság látta el. A Budakörnyéki Tűzoltóság Törökbálinton, a DEPO mellett, a százhalombattai Üzemi Tűzoltóság a MOL Rt. Dunai Finomító területén működött.

Az önkormányzati tűzoltóságok megalakulásával felmerült az igény, hogy a térség legnagyobb településére kerüljön a Hivatásos Tűzoltóság. A lélekszáma és a területi elhelyezkedése miatt Érdre esett a választás, így ide került a térség tűzvédelmét ellátó Tűzoltó-parancsnokság, mely a Budakörnyéki és a százhalombattai Üzemi Tűzoltóságból alakult meg Érd Város Hivatásos Tűzoltósága néven. Ezzel egy speciális helyzet jött létre. Az országban ez volt az egyetlen tűzoltóság, ami székhely szerinti laktanyával nem rendelkezett. A városban nem volt laktanya, új nem épült, így a meglévő két helyen működött tovább a Hivatásos Tűzoltóság.

Szükségessé vált tehát egy új tűzoltólaktanya megépítése. Hosszú egyeztetések után, végül Érden, a Fehérvári u. 79/a szám alatt valósult meg. Az építési munkálatok 2002. őszén kezdődtek, és 2003. július 4-én került sor az épületek ünnepélyes átadására.

A laktanya megépülését követően Érd Város Hivatásos Tűzoltósága továbbra is két bázissal látja el tűzoltósági feladatait, a meglévő törökbálinti és az új, érdi laktanyában.

Törökbálinton továbbra is egy raj vonulós állomány, és különleges szerek, a tűzoltási és mentési osztályvezető és a tűzmegelőzési osztály működik. Az érdi laktanyában kapott helyet a gazdasági- és személyzeti osztály, valamint 2 raj vonulós tűzoltó és a különleges szerek.

Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága az ország egyik legnagyobb tűzoltó parancsnoksága. Létszámunk 121 fő.

A parancsnok Vörös János tű. ezredes.

Feladataink: tűzmegelőzés -tűzvédelmi hatósági tevékenység, szakhatósági feladatok, (engedélyezési eljárások, stb).
tűzoltás és műszaki mentés – tűz- és káresetek felszámolása,
baleseteknél közreműködés, egyéb kárelhárítások, katasztrófaelhárításban részvétel.

tűzvizsgálat – a tűz keletkezési okainak kiderítése, intézkedések megtétele a megelőzések érdekében

Szakhatósági ügyekben ügyfélfogadás:
Kedd 8-14 h , Péntek 8-12 h
Érd, Fehérvári u. 79/a

Ettől eltérő időpontokban telefonon történő egyeztetés után is rendelkezésre állnak kollégáink. Telefonszám: 23/335-505 tűzmegelőzési osztály

A különböző engedélyezési eljárásokban az állásfoglalásunk kiadásához az alábbi dokumentációk, bizonylatok meglétére van szükség:

 • Építési és rendeltetésmód változási tervdokumentáció hoz minden esetben csatoljanak tűzvédelmi tervfejezetet a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szerint (az építészeti- műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről)
 • Használatbavételi eljárás nál a következő dokumentációk szükségesek:
 1. Kivitelezői nyilatkozatok (elektromos rendszer, építési).
 2. Elektromos rendszer tűzvédelmi felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet szerint (nem azonos az érintésvédelmi felülvizsgálattal).

Az épület rendeltetésétől, jellegétől függően az alábbi dokumentációk bemutatása is követelmény:

 1. Villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv.
 2. Beépített tűzgátló ajtók bizonylatai.
 3. Tűzjelző rendszer, illetve tűzoltó berendezés kivitelezői nyilatkozata, bizonylatok.
 4. Tűzjelző rendszer hurok ellenállási mérési jegyzőkönyve.
 5. Tűzvédelmi berendezések kezelőszemélyzetének oktatási naplója.
 6. Hő- és füstelvezető rendszer kivitelezéséről nyilatkozat, bizonylatok.
 7. Tűzvédő bevonat kivitelezéséről nyilatkozat, bizonylat.
 8. Belső tűzivíz rendszer nyomáspróbájáról jegyzőkönyv.

Telephely, illetve működési engedélyezési eljárás során minden esetben szükséges dokumentációk:

 1. Elektromos rendszer tűzvédelmi felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyv a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet szerint (nem azonos az érintésvédelmi felülvizsgálattal).
 2. Tűzoltó készülékek és vízforrások nyilvántartása, időszakos felülvizsgálatukról jegyzőkönyv.

Nagyságtól és létszámtól függően szükséges dokumentációk:

 1. Villámvédelmi rendszer felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyv.
 2. 5 főnél több munkavállalót foglalkoztató szervezetnél (beleértve családtagokat is) Tűzvédelmi Szabályzat.
 3. Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok (hegesztő, lakatos, PB gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, stb.).
 4. Tűzvédelmi oktatási napló.
 5. Beépített tűzvédelmi berendezés napi ellenőrzési naplója, időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyv.
 6. Hő- és füstelvezető rendszer időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyv.

Tűzmegelőzés

A tűz évezredek óta az ember segítőtársa, de egyben legnagyobb ellensége is. A középkorban egész városok váltak a lángok martalékává. Napjainkban is jelentős károkat okoz, főleg a lakóháztüzek jelentősek. Igaz, hogy a lakóházakban keletkezett tüzek leggyakoribb okai a használati szabályok be nem tartásából adódnak- elsősorban a dohányzás, nyílt láng, az elektromos áram és a tüzelőberendezések szabálytalan használatából-, mégis előfordult, hogy már az épület tervezésénél, létesítésénél elkövetett tűzvédelmi szabálytalanság okozott tűzesetet. Ezért lényeges, hogy a lakosság ismerje a lakóépületekkel kapcsolatos legalapvetőbb tűzvédelmi előírásokat.

A tárgyhoz kapcsolódó szabályokat és előírásokat különböző jogszabályok, rendeletek rögzítik. Ezek közül elsősorban maghatározó az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló rendelet (OTÉK), valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ). Az utóbbi az anyagokat, létesítményeket, szabad tereket tűzveszélyességük alapján a következő tűzveszélyességi osztályokba sorolja:

·         A - Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes

·         B - Tűz- és robbanásveszélyes

·         C - Tűzveszélyes

·         D - Mérsékelten tűzveszélyes

·         E - Nem tűzveszélyes

A tűzveszélyességi osztályok valamelyikébe való tartozás alapvetően meghatározza a tűzvédelmi előírások mértékét, mennyiségét, milyenségét. Természetesen a veszélyesebb osztályra szigorúbb biztonsági követelmények tartoznak. Egyik legfontosabb ilyen követelmény a tűzállósági fokozat (I-V.), mely az épületszerkezetek időben kifejezett tűzállósági határértékét és éghetőségi csoportját fejezi ki. Az OTSZ a lakóépületeket mérsékelten tűzveszélyes „D” tűzveszélyességi osztályba sorolja. Ennek megfelelően az épületet I-IV. tűzállósági fokozatúra lehet építeni. Ha a lakóépület kétszintesnél magasabb, akkor az épületszerkezeteknek a III. tűzállósági határérték követelménynek kell megfelelnie.

Lakóépületek és azok melléképületeinek elhelyezésénél mindig biztosítani kell a szükséges tűztávolságot, annak érdekében, hogy az egyik épületben keletkezett tűz ne terjedhessen át a szomszédos épületre. Amennyiben az előírt tűztávolság nem biztosított, tűzfalas elválasztást kell kialakítani.

A tüzelő-, fűtő- és főzőberendezések elsődleges biztonsági követelménye a minden előírásnak megfelelő kémények, illetve füstelvezetők kialakítása. A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát, égéstermék-elvezetőt nem éghető anyagból úgy kell kialakítani, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést használjunk. Az éghető gázzal és tűzveszélyes folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés működtetése alatt a megfelelő felügyeletről gondoskodni kell. A fűtést és annak felügyeletét a berendezés működését nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.

A kémények, tüzelő- és fűtőberendezések felülvizsgálatát évente kötelező elvégeztetni .

Az építmények villamos berendezéseit központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. Lakóépületben megengedett a főkapcsoló nélküli kialakítás, ha egy helyen csoportosítottan minden áramkör külön leválasztó kapcsolóval is lekapcsolható. A legnagyobb és leggyakoribb probléma a vezetékek túlterhelése, különösen a régebbi, korábban épült lakóházak esetében. Ez a túlterhelés mindig hőképződéshez, a vezeték melegedéséhez vezet és a közelben lévő éghető anyagot meggyújtva tüzet okoz. A villamos vezetékek tűzvédelmi felülvizsgálatát lakóházak esetén is 9 évenként kötelező elvégeztetni.

Lakóházak tűzvédelme

A lakóházakban keletkezett tüzek leggyakoribb okai a használati szabályok be nem tartása. Ezek elsősorban a dohányzás, nyílt láng, az elektromos áram és a tüzelőberendezések szabálytalan használata.

Mit kell tudni a biztonságos dohányzásról?

·         Soha ne dohányozunk ágyban. Tűz- és balesetveszélyes.

·         Csak nem éghető anyagú hamutartóba hamuzzunk.

·         Az égő cigarettát ne tegyük le a lakás különböző pontjain.

Mit kell tudni a fűtésről?

 • Szén és fatüzelésű kályhával csak jól szellőztetethető szobában szabad fűteni.
 • A kályha, a gázzal és elektromos árammal működő fűtőtestek közvetlen közeléből távolítsuk el a bútorokat, a függönyöket, és az egyéb éghető anyagokat, ruhák és egyéb éghető anyagok szárítására ne használjuk ezeket a berendezéseket.
 • A tüzelőanyagokat soha ne tároljuk a kályha közvetlen közelében.
 • Fa- és széntüzelésű kályhák előtt mindig legyen parázsfogó tálca, kályhaellenző.
 • A kályhákat, kandallókat rendszeresen tisztítani, és a kéményeket ellenőriztetni kell.
 • PB gázzal üzemelő berendezéseket talajszint alatti helyiségekben tilos használni.
 • Az elektromos fűtőtestet közvetlenül a fali konnektorba kell csatlakoztatni, tilos hosszabbítót használni.
 • Az elektromos fűtőtestet használat után áramtalanítani kell.
 • A kopott, repedezett, megtört védőrétegű vezeték baleset- és tűzveszélyes.

Mit kell tudni a biztonságos főzésről?

 • Az ételt felügyelet nélkül soha ne hagyjuk a tűzhelyen.
 • A lelógó ruhákat, a függönyt és az egyéb éghető anyagokat távolítsuk el a tűzhely közeléből.
 • A kenyérpirító, a kávéfőző és az elektromos főzőlap alá mindig tegyünk hő-és tűzálló alátétet.
 • Az olajsütőben hagyjuk használat után kihűlni az olajat.
 • A tűzhelyet használat után áramtalanítsuk. Lefekvés előtt győződjünk meg arról, hogy elzártuk-e?
 • Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, hiszen ez robbanást , tüzet okozhat. Azonnal szellőztessünk és áramtalanítsuk a lakást

Hogyan vigyázzunk a kisebbekre?

 • Az öngyújtót és a gyufát tartsuk távol a gyerekektől.
 • Tanítsuk meg őket, hogyan kérjenek segítséget tűz esetén.
 • Ne hagyjuk egyedül a lakásban a gyerekeket, és minden esetben győződjünk meg a fűtőberendezések biztonságos, üzemszerű működéséről.

Hogyan védekezzünk tűz esetén?

 • Legyen tűzoltó készülék a lakásban, a garázsban és az autóban.
 • Ha bent rekedtünk az égő lakásban, vizes törölközőkkel zárjuk le a füst útját az ajtónyílásokon.
 • Legyen menekülési tere a családnak, melyet minden családtag ismer.
 • Baj esetére jelöljünk ki egy találkozóhelyet a családnak a lakáson kívül.
 • Sohase menjünk vissza az égő házba.
 • A segélyhívó számát tartsuk a telefon közelében.
 • A lakás meghatározott pontján tartsunk elemlámpát, hogy szükség esetén kéznél legyen.

Őrizzük meg otthonunkat a tűz pusztításától!

Gondoljunk arra, hogy először minden tűz kis tűz, és a háztartásban található egyszerű eszközök jól felhasználhatók az oltásra. Ilyen eszközök: vödör, fazék, vizeskancsó, vizes cirokseprű szikracsapóként, szódásüveg, takaró, szőnyeg stb.

Minden eloltott, illetve beavatkozás nélkül elaludt tüzet is be kell jelenteni a területileg illetékes tűzoltóságon.
A tűzoltóság hívószáma: 105

A jelzésnek tartalmaznia kell:

 • A tűzeset pontos címe.
 • Mi ég? Mit veszélyeztet a tűz?
 • Van-e életveszély?
 • A bejelentő neve, telefonszáma.
 • Jelzés időpontja
 • Egyéb információ, ami fontos lehet az esemény szempontjából

Erdők tűzvédelme

Óvjuk erdőinket, mert ne feledjük, hogy legközelebb is zöld környezetben akarunk sétálni, nem pedig elszenesedett fatörzsek között!

 • Égő dohányneműt, gyufát ne dobjunk el!
 • Csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk tüzet!
 • Gondoskodjunk annak biztonságos eloltásáról!
 • Az aktuális tűzvédelmi előírásokról, szabályok betartásáról, valamint a működési területünkön lévő jelentősebb tűz- és káresetekről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a médiákon keresztül.

Előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk csoportok részére laktanya látogatás szervezésére. Igény esetén tűzvédelmi előadást tartunk óvodákban, iskolákban. Különböző rendezvényeken tűzvédelmi bemutatókat tartunk. Ezekkel kapcsolatos bővebb információt a megelőzési osztály munkatársai, illetve Rózsa Gábor tű. százados, a tűzoltási- és mentési osztály vezetője adnak a 23/524-570 telefonszámon.

 
 
 
.
A következő alcimek alatt találhatja meg az Tűzoltóság tájékoztatóit:
AZ ÉRDI TŰZOLTÓSÁGRÓL
TŰZMEGELŐZÉS
LAKÓHÁZAK TŰZVÉDELME
- Mit kell tudni a biztonságos dohányzásról?
- Mit kell tudni a fűtésről?
- Mit kell tudni a biztonságos főzésről?
- Hogyan vigyázzunk a kisebbekre?
- Hogyan védekezzünk tűz esetén?
ERDŐK TŰZVÉDELME